< Terug naar overzicht

Multiplan - Moduleer uw plan naar eigen smaak.

MultiPlan is een groepsverzekering die helemaal op maat van uw bedrijf is gesneden. Het is eenvoudig te beheren, modern en fiscaal interessant. Met dit pensioenplan vermijdt u financiële verplichtingen die op termijn zwaar gaan wegen op uw onderneming.

Basiswaarborgen

MultiPlan biedt twee basiswaarborgen.

Dekking Leven
Op het moment dat een werknemer met pensioen gaat, ontvangt hij ineens een mooi kapitaal, dat via MultiPlan over de jaren heen is opgebouwd (zie ook "Financiering").

Overlijdensdekking
In geval van overlijden vóór de pensioenleeftijd, ontvangen de begunstigden van de werknemer een bedrag.

Optionele waarborgen

Als werkgever staat het u vrij de volgende extra waarborgen toe te voegen:

. Bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval, kan de overlijdensdekking worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd.

. Bij arbeidsongeschiktheid kunt u uw werknemer een invaliditeitsrente laten uitbetalen, bovenop de wettelijk voorziene uitkeringen. De som van de invaliditeitsrente en de wettelijke uitkering kan bijvoorbeeld 70% bedragen van het bruto-inkomen. Hieraan kunt u een optie koppelen die ervoor zorgt dat u geen premies meer hoeft te betalen voor uw medewerker, zolang hij arbeidsongeschikt is. Delta Lloyd Life betaalt dan in uw plaats.

. Om het geheel rond te maken, kunt u ten slotte nog een verzekering gezondheidszorgen aan het pensioenplan toevoegen. MasterCareHospi komt tussen in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte en garandeert extra diensten voor een maximaal comfort.

Financiering

Als werkgever kunt u helemaal zelf instaan voor de financiering van het MultiPlan. U betaalt dan alle premies zelf. Maar als u dat wenst, kunnen uw werknemers ook meefinancieren. Hun bijdrage wordt dan gebruikt om een deel van het pensioenkapitaal te vormen en/of om de aanvullende dekking voor medische kosten te betalen. MultiPlan geeft uw werknemers ook de gelegenheid om persoonlijk bijkomende dekkingen te financieren of om de dekkingen die u hen biedt, uit te breiden.

Grote keuzevrijheid

De premies die u en, eventueel ook, uw medewerkers betalen, kunnen in MultiPlan altijd in een formule met gegarandeerde interestvoet worden belegd. Bij zijn pensionering ontvangt de medewerker dan het bedrag opgebouwd door de premies tegen een gegarandeerde interestvoet, verhoogd met de eventuele winstdelingen.

De premies kunnen eveneens in beleggingsfondsen worden belegd. Met de premies die voor een werknemer worden betaald, worden eenheden van het fonds gekocht. Die eenheden geven recht op een evenredig deel van het beleggingsfonds.

Uw werknemers kunnen kiezen tussen drie beleggingsfondsen. Zoals de namen aangeven, variëren de beleggingsprofielen van de fondsen van defensief naar dynamisch.

. DLL Employee Benefit Strategic Low
. DLL Employee Benefit Strategic Medium
. DLL Employee Benefit Strategic High

Fiscaliteit

Alle premies die de werkgever en de werknemer betalen, zijn fiscaal aftrekbaar, behalve die van de verzekering gezondheidszorgen. Die aftrekt geldt enkel voor de premies waarmee een aanvullend pensioen wordt opgebouwd dat samen met de wettelijke pensioenuitkering niet meer bedraagt dan 80% van het laatste normale bruto-jaarloon. Op de door de werkgever en de werknemer gestorte premies is een heffing van 4,4% verschuldigd. Een sociale zekerheidsbijdrage van 8,86% is verschuldigd op de werkgeversbijdragen leven en overlijden.
Voor de medische kosten geldt een taks van 9,25%. Daarbij komt nog 10% RIZIV-inhouding.
De pensioenuitkeringen kunnen worden opgenomen in de vorm van een kapitaal of een rente. Op de totale uitkering zijn twee sociale zekerheidsbijdragen van toepassing, namelijk de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage van maximum 2%.

Uitkering in kapitaal
Indien er een kapitaal wordt uitgekeerd, wordt dit slechts eenmalig belast: 16,5% op het gedeelte van het kapitaal dat door de werkgever werd gefinancierd en 10%(*) op het gedeelte van het kapitaal dat door de werknemer werd gefinancierd. Daar komen nog eens de gemeentelijke opcentiemen bovenop. Op de winstdelingen is geen belasting verschuldigd.

Uitkering van een periodieke rente
Als de werknemer zijn uitkering als een rente wenst op te nemen, wordt het kapitaal eerst belast zoals hierboven vermeld. De werknemer betaalt dan 15% roerende voorheffing op 3% van het vestigingskapitaal.

Overlijdenskapitaal
Het overlijdenskapitaal is vrij van successierechten voor de overlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen jonger dan 21 jaar.

De voordelen van MultiPlan

. Grote keuzevrijheid en een product dat perfect is aangepast aan de behoeften van KMO's.
. Hoog rendement (fiscaal aftrekbaar).
. Bijkomende bescherming voor de gezinsleden dankzij de zeer complete risicodekkingen.
. Gemakkelijk aan te passen aan de wensen en behoeften van de werknemers die meefinancieren.
. Interessante investeringsmogelijkheden.(*) Als de uitbetaling ten vroegste plaats heeft op de wettelijke pensioenleeftijd en de werknemer tot dan actief is gebleven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen