< Terug naar overzicht

Nieuw in arbeidsongevallen: het verzwaard risico

Scoort u in vergelijking met andere instellingen in uw sector slecht in arbeidsongevallen? Dan is de kans reëel dat u aan uw verzekeraar een forfaitair bedrag moet betalen, dat dient om preventiemaatregelen te implementeren.

Dit extra forfaitaire bedrag is het gevolg van de invoering van het verzwaard risico in het FARAO-plan (Federaal Actieplan ter Reductie van ArbeidsOngevallen), waarmee de overheid de arbeidsveiligheid op de werkvloer op een gestructureerde manier wil verhogen. Om de frequentie en vooral de ernst van de arbeidsongevallen te verminderen, worden extra bijdragen gevraagd aan ondernemingen die het niet zo nauw nemen met preventie. Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 worden respectievelijk 100, 150 en 200 bedrijven aangeduid.

Melding


Uiterlijk op 30 november van ieder jaar (te beginnen bij november 2009) duidt het Fonds voor Arbeidsongevallen de verzwaarde risico's aan en meldt deze aan de verzekeraar Arbeidsongevallen vanaf 1 januari daaropvolgend. Het Fonds brengt ook de bewuste instellingen en de diensten Toezicht op het welzijn op het werk hiervan op de hoogte.
De verzekeraar informeert dan binnen de 30 dagen de slecht scorende instelling per aangetekende brief over het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de bijdrage. Die wordt rechtstreeks aan de verzekeraar betaald.

Van 3000 tot 15.000 euro


Voor ondernemingen met minder dan 50 voltijdsequivalenten bedraagt de preventiebijdrage 3000 euro per jaar en 2000 euro per bijkomende schijf van 50 voltijdsequivalenten, met een beperking tot maximaal 15.000 euro.
Vanaf 1 januari volgend op de aanstelling van een bedrijf als verzwaard risico, wordt de duurtijd van de verzekeringsovereenkomst van rechtswege verlengd met drie jaar. De verzekeringsnemer kan deze verlenging niet betwisten, noch kan hij de polis opzeggen na schade gedurende deze periode.

Actieplan


De arbeidsongevallenverzekeraar stelt een actieplan op met concrete preventiemaatregelen. Dit moet gebeuren vóór 30 juni van het jaar volgend op de aanduiding als verzwaard risico. De werkgever brengt de bevoegde preventiedienst op de hoogte van het voorgestelde actieplan, om in samenwerking met hen tot een definitief actieplan te komen. De verzekeraar bezorgt aan het Fonds voor Arbeidsongevallen een verslag over de voorgestelde maatregelen en rapporteert aan hen over de samenwerking met de onderneming.
Ook uitzendkrachten worden meegerekend in het verzwaard risico van de gebruiker. Weliswaar zijn zij voor arbeidsongevallen verzekerd door het uitzendbureau, maar het is in de eerste plaats de gebruiker die moet zorgen voor de preventie van arbeidsongevallen.

Opsporing


De detectie gebeurt op basis van het aangifteformulier, dat vanaf 1 januari 2008 gewijzigd werd. In het nieuwe formulier werd de vraag opgenomen of de getroffene een uitzendkracht is. Indien dit het geval is, moeten de gegevens (ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming, naam, adres) op de aangifte vermeld worden.

Bron: Vanbreda

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen