< Terug naar overzicht

Veiligheid en gezondheid op het werk. Stimulans voor hogere rendabiliteit

Samen met het menselijk leed, lag het motief voor de strijd tegen arbeidsongevallen tot nu toe meestal bij de negatieve bedrijfseffecten die ermee gepaard gaan: de kosten door verlies aan arbeidskracht, verlies aan productiviteit en de administratieve rompslomp. Recente studies van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk bieden echter een heel andere kijk op de aandacht en de zorg voor arbeidsongevallen.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen publiceert jaarlijks statistieken over arbeidsongevallen,
afkomstig van de ongevallenverzekeraars. In 2003 werden er in België in
totaal 182.836 arbeidsongevallen aangegeven, wegongevallen niet meegerekend.
Meer dan 85.000 ongevallen hebben een tijdelijke werkongeschiktheid tot gevolg,
meer dan 12.000 een blijvende ongeschiktheid. Toch nog 100 werkongevallen hebben
een dodelijke afloop. De voornaamste oorzaken zijn contact met voorwerpen (35,4%);
inspanningen, verkeerde bewegingen of uitglijden (15,7%); personen die vallen
(15,2%) of geklemd geraken (8,7%) en het vallen van voorwerpen (7,5%).
> Commercieel voordeel
Het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk kwam in een
werkdocument tot het besluit dat er een duidelijk verband bestaat tussen de
kwaliteit van de werkomgeving en de prestaties van het bedrijf: hoe hoger de
OSH-normen (Occupational Safety and Health), hoe groter de productiviteit en
de rendabiliteit, en omgekeerd. Zo beïnvloeden slechte cijfers over arbeidsongevallen
bijvoorbeeld de status van het bedrijf bij de stakeholders, maar heeft stresspreventie
een gunstig effect op de productiviteit omdat het de motivatie en de werksfeer
bevordert. Tegenover het kostenplaatje van maatregelen om veiligheid en gezondheid
van werknemers te ondersteunen, staat nu dus mogelijk een commercieel voordeel.
De studie vernoemt enkele voorwaarden die de kans op succesvolle resultaten
verhogen:

- OSH-investeringen mogen niet geïsoleerd worden aangepakt. Ze zijn een
onderdeel van het strategisch beleid en de bedrijfsdoelstellingen

- gezondheid en veiligheid worden in een ruimere context geplaatst als onderdeel
van de bedrijfscultuur. Louter technische maatregelen uitbreiden met het sociale
aspect, verhoogt de kans op een maximaal en sneller rendement. De houding, het
gedrag en de samenwerking van management én werknemers is cruciaal

- het opstellen en uitvoeren van geïntegreerde verbeterprogramma's heeft
meer effect dan de invoering van afzonderlijke preventiemaatregelen

- langetermijndoelstellingen zijn aangewezen. Op korte termijn ligt het accent
van OSH-maatregelen nog te veel op de kostenbesparing

- meten en evalueren is noodzakelijk om duidelijk de opbrengst van de investeringen
en de inspanningen aan te tonen.


> Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een tweede rapport van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid
op het Werk onderzoekt de relatie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) en een bedrijfsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van werknemers bevordert.
Daaruit blijkt dat OSH een wezenlijk onderdeel vormt van de sociale verantwoordelijkheid
van bedrijven. Uit het onderzoek zijn een aantal elementaire richtsnoeren af
te leiden voor een succesvolle integratie van beide aspecten.
- Bouw voort op bestaande activiteiten.
Benut wat er al is als basis voor nieuwe ideeën. Koppel gezondheid bijvoorbeeld
aan marketing door de interne communicatie over de veiligheidsprestaties open
te stellen voor een breder publiek.
- Leer van anderen.
Zoek informatie op het internet of in rapporten over ondernemingen en hun initiatieven,
neem rechtstreeks contact hen op. Lees hierover ook in vakbladen of publicaties
van vakbonden, werkgeversorganisaties, de overheid of hierin gespecialiseerde
maatschappelijke organisaties.
- Bepaal strategische doelen.
Doelstellingen voor OSH kunnen aan andere strategische streefdoelen worden
gekoppeld zodat ze elkaar versterken.
- Identificeer en betrek relevante stakeholders.
Luisteren naar werknemers, aandeelhouders, klanten, leveranciers, de plaatselijke
gemeenschap... is van fundamenteel belang. Het advies van OSH-deskundigen is
onmisbaar in het verkrijgen van het vertrouwen en de betrokkenheid van de werknemers.
- Zoek een evenwicht tussen de drie P's.
Bij MVO tellen zowel sociale (People), milieu (Planet) als economische (Profit)
overwegingen. Het welzijn van de werknemers, en dus ook hun veiligheid en gezondheid,
is een onderdeel van het people-aspect en dus zeker niet minder belangrijk dan
ethisch verantwoorde handel of milieuprestaties.
- Zoek een evenwicht tussen externe en interne aspecten van MVO.
OSH is geen louter interne aangelegenheid. De kernwaarden moeten ook extern
consistent worden toegepast, bijvoorbeeld bij leveranciers van grondstoffen
of aannemers van risicovolle activiteiten.
- Toon wat u zegt.
De betrokkenheid van het topmanagement is noodzakelijk; managers moeten het
goede voorbeeld geven en beloften waarmaken om geloofwaardig over te komen.
- Innoveer.
Probeer innoverend te zijn, gebruik onconventionele methodes en instrumenten.
Wees niet bang voor ethische verklaringen over belangrijke waarden. Soms hebben
deze een groter effect op het gedrag van mensen dan rationele argumenten.
- Maak van OSH een deel van het leer- en ontwikkelingsproces.
Aan werknemers leren wat de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming
betekent en hoe zij hieraan kunnen meewerken, bevordert hun betrokkenheid maar
leidt er ook toe dat ze het bedrijf extern promoten.
- Gebruik verslaggeving en externe communicatie maximaal.
Wees duidelijk en eerlijk, vermijd jargon, richt u tot uw publiek en stem uw
mededelingen af op de verschillende betrokken partijen.
> Investering, geen kost
De studie wordt aangevuld met een overzicht van Europese organisaties en instellingen
die maatschappelijk ondernemen stimuleren, maar ook met cases van bedrijven
in Europa. Voor België werd lingeriefabrikant Van de Velde geselecteerd.
Dit bedrijf telt wereldwijd 3000 werknemers, waarvan 420 in België. De
productie gebeurt vooral in Hongarije, Tunesië en China. Preventie en veiligheidscampagnes
zijn een onderdeel van het bewust duurzaam, sociaal en ethisch ondernemen dat
volgens het management leidde tot de groei van het bedrijf.
Veel organisaties zijn zich nog niet bewust van de economische aspecten verbonden
aan veiligheid en gezondheid. De beide studies van het Agentschap benadrukken
dat het van belang is verbeteringen in veiligheid en gezondheid te zien als
een investering in concurrentievermogen en niet als kostenpost. Dergelijke maatregelen
bevorderen niet alleen de levenskwaliteit van de werknemers, maar leveren eveneens
een aanzienlijke bijdrage aan de financiële gezondheid en het imago van
een bedrijf. Het is dus een beleid waar alle partijen voordeel uit halen. Om
ons ieder jaar aan die goede boodschap te herinneren werd 28 april uitgeroepen
tot 'Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk'.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen