< Terug naar overzicht

Zen Awards 2008 bekendgemaakt

De Zen Awards belonen organisaties die een efficiënt stressbeleid voeren. De jury, die bestaat uit prominenten uit de academische en bedrijfswereld, kende de prijs dit jaar toe aan de lokale politie van de Vlaamse Ardennen en aan de vzw Samenlevingsopbouw Gent.

De manier waarop stress op het werk wordt aangepakt en de middelen die hiervoor worden ingezet, hangen doorgaans af van de grootte van de onderneming. Daarom werden twee categorieën in het leven geroepen voor de trofee Zen Award: organisaties met 5 tot 50 werknemers en met meer dan 50 werknemers.
Als eerste stap voor de wedstrijd werden drie genomineerden per categorie geselecteerd. De jury baseerde zich hiervoor op een stressenquête bij de werknemers en op het dossier waarin de maatregelen werden beschreven. Traject, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort en Samenlevingsopbouw Gent werden de genomineerden van de eerste categorie. De nominaties voor categorie 2 gingen naar Quasus, de lokale politie Vlaamse Ardennen en drukkerij Sint Luc.

Samenlevingsopbouw Gent: winnaar categorie 5-50 werknemers


“We waren aangenaam verrast over de wil van deze vzw om te luisteren naar hun medewerkers en te werken aan het welzijn van haar werknemers, ondanks de weinige middelen waarover ze beschikken”, legt Chantal Cabuy, HR-directeur bij Cofinimmo en jurylid, uit. “Ze beseffen dat hun eigen werknemers de grootste troef zijn om de minderbedeelden te helpen. Ze hebben een toch wel verbazingwekkend evaluatiesysteem ingevoerd: de projectleider legt zijn projectevaluatie eerst voor aan alle medewerkers die eraan hebben meegewerkt, voordat het wordt voorgelegd aan zijn leidinggevende.”

Lokale politie Vlaamse Ardennen: winnaar categorie meer dan 50 werknemers


“We wilden de lokale politie Vlaamse Ardennen belonen voor alle inspanningen om het welzijn van de werknemers te verbeteren”, legt Catherine Hellemans van het Laboratorium voor Arbeidspsychologie en Economische Psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel en jurylid, uit. “De enquête toont aan dat er nog wel stress aanwezig is in het politiekorps, maar we moeten begrijpen dat dit inherent is aan dit vak. We wilden benadrukken dat dit politiekorps volledig openstaat voor een problematiek die allesbehalve gemakkelijk te beheren is in dergelijke sectoren.”

Stress: voornaamste oorzaak absenteïsme


“Stress op het werk is de voornaamste oorzaak van absenteïsme bij werknemers. Deze vaststelling is niet nieuw, maar de bedrijfswereld wordt er zich steeds meer van bewust”, aldus Ralph Corbey, gedelegeerd bestuurder van initiatiefnemer HDP-AristA Groep. “Via deze award willen we ondernemingen belonen die dit probleem ter harte nemen. Anderzijds willen we laten zien dat er altijd wel een manier is om maatregelen in te voeren om het welzijn van de werknemers te verbeteren, ongeacht de sector, de grootte van de onderneming of de aard van het werk.”

Welke acties bezorgden de winnaars de award?Samenlevingsopbouw Gent

“Iedereen heeft recht op een menswaardig leven.” Zo luidt de basisfilosofie van waaruit de vereniging vecht tegen armoede en sociale uitsluiting. Een team van 32 medewerkers werkt samen met buurtbewoners projecten uit in zeven kwetsbare buurten van Gent.
Ook al is ze klein, toch hield de vzw eind 2006 een tevredenheidsenquête onder haar medewerkers. Aan de hand van deze resultaten werd concreet gewerkt rond werklast en stressfactoren.
“We hebben op twee manieren iets gedaan aan de werklast”, legt Ann Bonte uit. “Enerzijds hebben we een relatief streng beleid inzake overuren ingevoerd door ervoor te zorgen dat ze niet boven een bepaald niveau komen en dat ze regelmatig worden ingehaald. Anderzijds willen we bovenop de functiebeschrijving ieders taak nog preciezer omschrijven. Door te werken met kwetsbare wijkbewoners, worden er banden gesmeed en soms is het voor de werknemer moeilijk om niet op vragen in te gaan. Deze precieze bepaling van de taken geeft de medewerker een duidelijker referentiekader.”
De vzw besloot iets te doen aan de werkomstandigheden door een programma op te stellen om de computers te vervangen, elektronisch materiaal aan te kopen en wil in elke standplaats rustruimtes creëren, zodat de werknemer zich gemakkelijker kan afzonderen wanneer hij zich moet concentreren. Tevens wordt er meer geïnvesteerd in opleiding.

De lokale politie Vlaamse Ardennen

Het korps van de politie van de Vlaamse Ardennen telt 125 personen en waakt over 58.000 inwoners in vijf gemeenten. De fusie van de politiediensten in 2002 leidde tot een grote reorganisatie en de invoering van een horizontale structuur.
De stress binnen het politiekorps vloeit voort uit verschillende factoren, zoals Commissaris Six van de politiedienst voor preventie uitlegt. “Eerste factor: stress is inherent aan ons beroep. Politieagenten komen vaak tussen in crisissituaties. Bovendien zijn het gevaar voor een opeenstapelingseffect van stress.”
Het is niet evident om de werkomstandigheden buiten of op straat te verbeteren, maar de preventiedienst heeft geprobeerd de werkomstandigheden zoveel mogelijk te optimaliseren in de lokalen door het materiaal te vervangen.
De verplichte permanentiediensten maken het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven van de agenten er niet gemakkelijker op. De lokale politie Vlaamse Ardennen voerde daarom een ‘boek der verzuchtingen’ in. Zo kunnen de politieagenten meedelen wanneer ze bepaalde diensten wensen te doen of niet te doen wegens sociale verplichtingen,... En kan de dienst operaties hier zo mogelijk rekening mee houden.
De mentale druk is uitermate hoog in dit beroep. Daarom kwamen er onder meer debriefings na delicate interventies, werknemers die een aanspreekpunt zijn en luisteren naar hun collega’s, opleidingen gericht op de risico’s van het vak, alsook een permanentie van de sociale diensten, zodat de werknemer in alle discretie kan praten over problemen op professioneel en privévlak.
De politie Vlaamse Ardennen blijft niet op haar lauweren rusten: ze heeft ook een stressbeheergroep opgericht om de problematiek op te volgen en andere maatregelen te nemen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen