< Terug naar overzicht

Kan ontslag om dringende reden gegeven worden door onbevoegd persoon?

Een ontslag is op zich niet gebonden aan bijzondere vormvereisten en kan zelfs mondeling worden gegeven. Dit neemt niet weg dat het ontslag moet uitgaan van een daartoe bevoegd persoon. Wat gebeurt er als een onbevoegd persoon het ontslag heeft gegeven? K

Een werkneemster die in dienst was van een vzw als secretariaatsverantwoordelijke werd op 15 juni 2005 ontslagen wegens dringende redenen. De aangetekende ontslagbrief, waarin ook de ingeroepen dringende reden werd uiteengezet, was ondertekend door de voorzitter van de vzw. Omdat er enige twijfel bestond over de draagwijdte van de bevoegdheden van de voorzitter, werd het ontslag enkele dagen later bekrachtigd door de raad van bestuur.
De ontslagen werkneemster betwistte de geldigheid van haar ontslag om dringende reden. Ze beweerde onder meer dat het ontslag niet werd gegeven door een daartoe bevoegd persoon. Ze argumenteerde ook dat de bekrachtiging door de raad van bestuur hier niet kon aan verhelpen, omdat deze niet is gebeurd binnen de voorgeschreven termijn van drie werkdagen na de kennisname van de feiten.

Nadien bevestigen kan


Het arbeidshof in Brussel onderzocht dit argument en bracht enkele principes in herinnering. Het arbeidshof bevestigde dat een ontslag om dringende reden kan worden gegeven door een lasthebber van de werkgever. Indien de persoon die het ontslag heeft gegeven daartoe onvoldoende gemandateerd was, kan dit volgens het Hof naderhand nog worden geregulariseerd door een bekrachtiging door de bevoegde persoon.
De vraag of deze bekrachtiging moet gebeuren binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten werd door het arbeidshof in Brussel ontkennend beantwoord. Volgens het arbeidshof werkt de bekrachtiging terug tot op de datum van het ontslag, zodat het geen belang heeft om na te gaan of deze al dan niet is gekomen binnen de drie werkdagen volgend op de kennisname van de feiten.

Beter niet wachten


Dit arrest is een aangename opsteker voor de werkgever voor wie een ontslag om dringende reden een formalistische en stresserende gebeurtenis is. Het gebeurt wel vaker dat de bevoegde persoon niet aanwezig is op het ogenblik dat de ontslagbrief moet worden verstuurd. Omdat men vreest een vormfout te maken door te wachten met het versturen van de ontslagbrief, wordt de brief dan ondertekend door iemand die daartoe niet gemachtigd is.
Dit arrest leert ons dat dit niet noodzakelijk nefast is voor het ontslag om dringende reden, aangezien het ontslag nog kan worden bekrachtigd door de bevoegde persoon.
Wanneer het gaat om een ontslag om dringende reden, willen we er toch op wijzen dat het aangewezen is om de bekrachtiging onverwijld te doen, om discussies te vermijden over de (on)regelmatigheid. Er bestaat immers discussie in de rechtspraak omtrent de vraag of de bekrachtiging al dan niet moet gebeuren binnen de drie-werkdagen-termijn, zodat het beter is om de bekrachtiging toch te doen binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten.

Arbeidshof Brussel, 26 juni 2009, derde kamer, A.R. 48.995

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen